POSTUPY

POSTUPY PRO OVĚROVÁNÍ A DOLOŽENÍ VĚROHODNOSTI ÚDAJŮ O EXISTUJÍCÍCH SÍTÍCH

MPO jako orgán poskytující veřejnou podporu ověřuje existenci sítí uvedených v PRVNÍ ČÁSTI v souladu s čl. 52d odst. 3 a 4 GBER, sítí uvedených v DRUHÉ ČÁSTI podle čl. 52 odst. 4 a 5 GBER, sítí uvedených v ČTVRTÉ ČÁSTI podle čl. 52 odst. 3 nařízení 651/2014 a sítí uvedených v PÁTÉ ČÁSTI podle čl. 52 odst. 4 nařízení 2021/1237 (ověřování se vztahuje jak na údaje získané mapováním, tak na informace, které respondent sdělí v rámci VK). Uplatňuje při tom osvědčené postupy popsané v Příloze I Sdělení EK podle metodiky mapování, která sestává z

  • Návodných pokynů k mapování [2] , [10], jež určují základní technická kritéria použitá ke zmapování podporovaných oblastí.
  • Metodiky pro vyhodnocování dopadu kapacity sítí elektronických komunikací na výkon služeb přístupu k internetu, která je zveřejněna a je ze strany ČTÚ uplatňována v rámci své kontrolní činnosti [18], vč. kalkulačky (dále „Kalkulačka“)
  • Následujících Postupů pro ověřování věrohodnosti.

 

POSTUP I. pro ověřování při pochybnostech o dostatečné kapacitě sítí páteřního propojení

V případě pochybností o správnosti poskytnutých údajů může být podnikatel, který údaj vykázal v mapování, nebo dotčená osoba, která data předala v rámci této VK, vyzvána, aby do 14 dnů doložila, že jí uváděné sítě jsou

  • schopny zajistit stejnou úroveň výkonu a spolehlivosti pro všechny potenciální přípojky [4] v obci dle požadavků v odst. (2)  a (3) PRVNÍ ČÁSTI, zejména uvede topologii a údaje o typu a kapacitě jednotlivých uzlů sítě páteřního propojení; k jednotlivým uzlům seznam ZSJ, jejichž všechna AM tyto uzly umožňují pokrýt (z hlediska kapacity sítě páteřního propojení),
  • uvedeny do provozu, např. doložením kolaudace, dokladu o uvedení do provozu nebo dokumentace předané stavebnímu úřadu dle § 2i odst. 2 zákona 416/2009 Sb., nebo doklad o zařazení majetku nebo jeho technického zhodnocení do užívání.

Pokud vyzvaná osoba neposkytne součinnost nebo nedoloží tuto schopnost sítě, MPO bude považovat osobou uvedené údaje za nevěrohodné a obec bude považovat touto osobou za nepřipojenou k síti páteřního propojení.

V případě přetrvávajících pochybností, bude aplikován postup III. obdobně. Při tom bude prověřována věrohodnost touto osobou poskytnutých údajů s využitím Kalkulačky [19].

 

POSTUP II. pro ověřování při zpochybnění pokrytí konkrétního AM přístupovou sítí na určité úrovni rychlosti

Osoba podávající připomínku, kterou zpochybňuje pokrytí konkrétního AM disponibilní přípojkou na určité úrovni rychlosti, by měla své tvrzení doložit.  Aby mohlo MPO skutečnosti uvedené v připomínce ověřit a využít, je třeba při podání připomínky doložit projevení zájmu o zřízení přípojky se zpochybňovanou rychlostí a zamítavou reakci poskytovatele (postačí prohlášení, že projevení zájmu proběhlo ústně).

Pokud osoba podávající jinou připomínku do 14 dnů od výzvy MPO svou připomínku požadovaným způsobem nedoloží, nelze považovat připomínku za relevantní, připomínka bude považovaná za vypořádanou, a MPO bude AM považovat za pokryté dle vykázaných dat.

Pokud bude pochybnost trvat, MPO požádá dotčeného podnikatele, aby do 14 dnů poskytl své vyjádření k podnětu a doložil správnost vykázaných dat, pokud sám neuzná, že není schopen přípojku zřídit. Zejména je potřeba doložit smlouvu, že službu již poskytl, nebo ji na daném AM do 4 týdnů poskytne, např. potvrzenou objednávkou.

Pokud podnikatel neposkytne součinnost nebo nedoloží existenci disponibilní přípojky (umístění infrastruktury a její kapacitu), MPO bude považovat vykázané údaje za nevěrohodné a AM bude považovat tímto operátorem za nepokryté.

Pokud budou podnikatelem poskytnuté podklady průkazné, bude připomínka považovaná za vypořádanou, a MPO bude AM považovat za pokryté dle vykázaných dat

Pokud podnikatel poskytne podklady, které jsou v rozporu s informacemi od osoby podávající připomínku, MPO požádá ČTÚ o posouzení věrohodnosti pokrytí daného AM s využitím Postupu III.

 

POSTUP III. pro ověřování při zpochybnění pokrytí více AM či konkrétních ZSJ přístupovou sítí na určité úrovni rychlosti

V případě, že dojde v rámci VK ke zpochybnění pokrytí více AM v konkrétní ZSJ na určité úrovni rychlosti, bude příslušný podnikatel vyzván, aby ve lhůtě 14 dnů poskytl své vyjádření k podnětu a doložil informace pro ověření vykázaných dat (zejména topologii sítě pro celou ZSJ až k  uzlu POP (point of presence) s údaji o výrobci, typu, umístění v souřadnicích S-JTSK a aktuální kapacitě jednotlivých prvků, seznamem připojených AM, mapové podklady, územní povolení a dokumentace skutečného provedení stavby, registraci využití kmitočtů v dané oblasti, smlouvy s dodavateli konektivity, doložení odběru služeb v lokalitě, apod.), pokud sám neuzná oprávněnost podnětu.

Pokud podnikatel informace neposkytne nebo dobudovatelnost přípojky včetně nabídky zřízení služby nedoloží, MPO bude podnikatelem původně vykázané údaje považovat za nevěrohodné, a toto AM bude zařazeno mezi podporované oblasti.

Pokud podnikatel poskytne součinnost a doložené dokumenty budou v rozporu s podnětem, MPO ve spolupráci s ČTÚ může provádět hloubkové prověření věrohodnosti pokrytí daného AM/ZSJ na základě vyžádaných vstupů [20]. ČTÚ provede do 14 dnů vyhodnocení pokrytí daného AM/ZSJ a výsledek sdělí MPO. V případě zjištění MPO zašle podnikateli sdělení, že podle ověření data uvedená v mapování neodpovídají možnostem sítě. Podnikatel bude mít možnost do 1 týdne od sdělení předložit další důkazy, které by podpořily jeho stanovisko. ČTÚ znovu prověří předložené důkazy a do 14 dnů vydá finální stanovisko o věrohodnosti pokrytí. Na základě tohoto stanoviska MPO dané AM/ZSJ zařadí mezi podporované oblasti, nebo AM/ZSJ bude považovat za věrohodně pokryté a výsledek sdělí podavateli podnětu.

Obdobný postup bude aplikován i v případě, že se bude připomínka týkat celé ZSJ, obce, větší oblasti (kraj) popř. více AM v různých ZSJ jednoho podnikatele.

 


 

Pokud je podnikatel požádán o výše uvedené údaje či doklady, je k prokázání věrohodnosti zapotřebí údaje doložit i pro připojení řešené přes dodavatele, resp. infrastrukturu třetí strany.

 


[18]  https://www.ctu.cz/vyhodnocovani-kapacity-siti

[19] Následující údaje se použijí podle topologie sítě páteřního propojení (popis vztahů mezi POP, CO, jednotlivými PB a uvedením obcí, které jsou z jednotlivých těchto uzlů připojeny):
(A1) Kapacita sítě elektronických komunikací – dle údaje poskytnutého touto osobou (doloží výrobce, typ zařízení, konfiguraci apod.)
(A2) Hodnota MTU se použije 1500 B.
(A3) Velikost IP záhlaví se použije 40 B.
(A4) Počet posuzovaných NTP – počet všech potenciálních přípojek v obcích, které jsou přes daný uzel připojeny, podle podkladů zveřejněných v této VK.
(C1) Požadovaná pravděpodobnost se použije 90 %.
Hodnota skutečně dosahované rychlosti (D1) bez využití UF, která je výstupem Kalkulačky, bude srovnávána s požadovanou BDR. Pokud posuzovaný uzel umožňuje pokrytí více ZSJ různé kategorie, pro stanovení požadované rychlosti se použije vážený průměr příslušných rychlostí podle počtu všech potenciálních přípojek v jednotlivých ZSJ.

[20] Následující údaje se použijí podle topologie sítě (popis vztahů mezi CO a jednotlivými DP, jednotlivými DP navzájem a jednotlivými DP a uvedením disponibilních přípojek, které jsou k těmto jednotlivým těmto uzlům připojeny):
(A1) až (A3) a (C1) dle hodnot viz  poznámka 19
(A4) Počet posuzovaných NTP – počet všech disponibilních přípojek, které jsou přes daný uzel připojeny.
Hodnota skutečně dosahované rychlosti (D1), která je výstupem Kalkulačky, bude srovnávána s požadovanou BDR. Pokud posuzovaný uzel připojuje AM různé kategorie, pro stanovení požadované rychlosti se použije vážený průměr příslušných rychlostí podle počtu disponibilních přípojek v jednotlivých kategoriích.
Pokud osoba doloží výstupy z monitoringu síťového provozu hodnotu (B1), použije se tato hodnota a Faktor využití (B3) v hodnotě 20 %, a pak se pro toto hodnocení použije Hodnota skutečně dosahované rychlosti (D1) s využitím UF, jinak se použije hodnota (D1) bez UF.