I. KOLO VEŘEJNÉ KONZULTACE 6. 11. 2023 – 14. 1. 2024

Sběr připomínek byl ukončen.

Veřejná konzultace je organizována za účelem zajištění ochrany již existujících nebo prokazatelně plánovaných soukromých investic do veřejných sítí elektronických komunikací před nedovolenou podporou a pro zvýšení efektivity vynakládání veřejných prostředků.

Tato veřejná konzultace (dále „VK“) je organizována Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále “MPO”) a vychází z údajů získaných Českým telekomunikačním úřadem (dále „ČTÚ“) prostřednictvím systému Elektronického sběru dat (dále „mapování“). Má za cíl doplnit a ověřit výsledky mapování a správně určit zeměpisné cílové oblasti (dále „podporované oblasti“) pro realizaci programu zavádění sítí elektronických komunikací v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (dále ”OP TAK”), jehož cílem je zvýšení dostupnosti veřejných širokopásmových sítí umožňujících spolehlivý přístup k internetu v pevném místě (dále „přístupové sítě“) s parametry vysokokapacitních sítí (dále jen „VHCN“) [1] pro koncové uživatele, s podporou z veřejných zdrojů podle podmínek uvedených v čl. 52 a čl. 52d Nařízení Komise (EU) 651/2014 ve znění pozdějších nařízení, vč. Nařízení 2023/1315, (dále „GBER“) a v souladu se Sdělením Komise C(2022) 9343 Pokyny ke státní podpoře pro širokopásmové sítě (dále jen „Sdělení EK“).

PRVNÍ ČÁST má za cíl doplnit a ověřit údaje z mapování existujících sítí páteřního propojení (backhaul) podle článku 52d GBER.

DRUHÁ ČÁST má za cíl doplnit a ověřit údaje z mapování existujících přístupových sítí podle článku 52 GBER.

TŘETÍ ČÁST sbírá údaje o prokazatelně plánovaných investicích výstavby sítí elektronických komunikací v jednotlivých podporovaných oblastech z PRVNÍ a DRUHÉ ČÁSTI.


Tato VK má dále za cíl ověřit správnost určení oblastí, kde neexistuje infrastruktura stejné kategorie (dále „podporované oblasti OP PIK“) pro dodatečné připojování adresních míst v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále ”OP PIK”), jehož cílem je zvýšení dostupnosti přístupových sítí s parametry NGA pro koncové uživatele, s podporou z veřejných zdrojů podle podmínek uvedených v čl. 52 Nařízení Komise (EU) 651/2014.
Proto ve ČTVRTÉ ČÁSTI MPO zveřejňuje k ověření seznam podporovaných oblastí OP PIK a hlavní charakteristiky plánovaného opatření pro dodatečné připojování k sítím z projektů podporovaných II. a IV. Výzvou OP PIK, a vyzývá zúčastněné strany, aby se k nim vyjádřily.

Tato VK má dále za cíl ověřit správnost určení zeměpisných cílových oblastí (dále „podporované oblasti NPO“) pro dodatečné připojování adresních míst v rámci implementace komponenty 1.3 Národního plánu obnovy (dále ”NPO”), jehož cílem je zvýšení dostupnosti veřejných vysokokapacitních sítí pro koncové uživatele, s podporou z veřejných zdrojů podle podmínek uvedených v čl. 52 Nařízení Komise (EU) 651/2014 ve znění Nařízení 2021/1237 (dále “Nařízení 2021/1237”).
Proto v PÁTÉ ČÁSTI MPO zveřejňuje k ověření seznam podporovaných oblastí NPO a hlavní charakteristiky plánovaného opatření pro dodatečné připojování k sítím z projektů podporovaných I. výzvou NPO, a vyzývá zúčastněné strany, aby se k nim vyjádřily.


V průběhu VK bude MPO ve spolupráci s ČTÚ analyzovat data, vyhodnocovat podněty a ověřovat věrohodnost údajů PRVNÍ, DRUHÉ, ČTVRTÉ a PÁTÉ ČÁSTI, k čemuž může od zúčastněných osob požadovat další informace podle POSTUPŮ PRO OVĚŘOVÁNÍ.

Pro plánované investice, které jsou v rámci této VK uplatněny v rámci TŘETÍ, ČTVRTÉ a PÁTÉ ČÁSTI, je nezbytné doložit jejich věrohodnost v souladu s POKYNY.


MPO požádalo podnikatele v elektronických komunikacích jako povinné osoby podle § 114 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále „ZEK“), aby podle §115a ZEK předaly požadované potřebné informace uvedené v jednotlivých částech této VK.

V rámci této VK podle čl. 52 odst. 5 a čl. 52d odst. 4 GBER vyzýváme povinné osoby i všechny ostatní osoby, které jsou nositeli potřebných informací, aby předložily podložené informace o sítích, POKUD ZPOCHYBŇUJÍ pravdivost či úplnost některých zveřejněných údajů či splnění předpokladů uvedených v jednotlivých částech této VK.

Požadované potřebné informace můžete podle svého uvážení doplnit o DALŠÍ RELEVANTNÍ INFORMACE a PŘIPOMÍNKY. Například, jestliže při analýze podkladů zveřejněných v této veřejné konzultaci zjistíte, že seznam podporovaných oblastí není úplný nebo není v souladu s vašimi plány, podejte nám prosím o těchto skutečnostech podložené informace v rámci této veřejné konzultace.

Budete-li předávat požadované informace či připomínky, nezapomeňte prosím vyplnit Vaše kontaktní údaje, uvést důkazy podporující vaše připomínky, přiložit potřebné další přílohy a odeslat na MPO prostřednictvím webové aplikace FORMULÁŘ.

Na stránce PŘÍLOHY jsou k dispozici soubory, ve kterých naleznete seznamy podporovaných oblastí, jež jsou určeny k veřejné konzultaci. K rychlému přehledu slouží INTERAKTIVNÍ MAPA. V sekci NÁVOD naleznete instruktážní webináře a často kladené dotazy.

 

Toto kolo veřejné konzultace je otevřeno od 6. 11. 2023 do 14. 1. 2024.

 


Po skončení této VK bude MPO podle aktuální potřeby organizovat ad-hoc veřejné konzultace pro ověřování možností dodatečného připojování konkrétních adresních míst v rámci projektů z II. a IV. výzvy OP PIK, projektů z komponenty 1.3 NPO a projektů z připravované výzvy OP TAK.

O zahájení těchto ad-hoc VK nebudeme informovat dopisem. Doporučujeme, abyste se zde registrovali k ODBĚRU NOVINEK týkajících se VK. Prostřednictvím NOVINEK budeme rozesílat informaci o zahájení dalších kol této VK i následných ad-hoc VK na Vámi uvedený e-mail.


 

Instruktážní webinář pro starosty a občany

Instruktážní webinář pro podnikatele v elektronických komunikacích

 


[1] Pro účely PRVNÍ a DRUHÉ části této VK se používá zkratka VHCN pro

  • širokopásmovou infrastrukturu v podporované oblasti kategorie A s požadavky na kvalitu služby pro domácnosti podle BEREC Guidelines BoR(20)165, kritérium 4-výkonnostní limit 2, pro socioekonomické aktéry podle BEREC Guidelines BoR(23)42, kritérium 4-výkonnostní limit 2, jež se použijí na bezdrátové i pevné sítě,
  • vysokokapacitní sítě v ostatních oblastech podle definic BEREC Guidelines BoR(23)42, kritérium 3-výkonnostní limit 1