PÁTÁ ČÁST

Soubor údajů na stránce PŘÍLOHY pro dodatečné připojování NPO (PŘÍLOHA 4), vytvořený na základě mapování [7] k 31.12.2022 a podle potřeb identifikovaných při implementaci NPO, se týká záměru umožnit dodatečné připojování v podporovaných oblastech NPO (tj. adresních místech, ”AM”) nacházejících se v jednotlivých základních sídelních jednotkách (dále „ZSJ“) sítí s parametry VHCN [15] poskytujících služby o určitých rychlostech (BDR) [16] podle článku 52 Nařízení 2021/1237 podle kategorií jednotlivých adresních míst:

 

Podporované oblasti NPO kategorie A

(1) Soubor obsahuje v ZSJ lokalizovaná nepokrytá adresní místa, kde není v současnosti žádná přístupová síť podle čl. 52 odst. 3 písm. a) Nařízení 2021/1237, schopná poskytovat službu o rychlosti stahování (BDR) alespoň 30 Mbit/s (prahová rychlost).

(2) V návaznosti na vyhodnocení získaných informací, vypořádání podaných připomínek a na ověření předpokladů vyslovených v této VK bude v těchto ZSJ možné připojit k síti podpořené z veřejných zdrojů přístupovou síť (nebo podpořit z veřejných zdrojů zavádění přístupové sítě s parametry VHCN) pouze do nepokrytých adresních míst. Dotovaná síť musí zajistit službu o cílové rychlosti (BDR) pro všechny

  • domácnosti o rychlosti stahování alespoň 1 Gbit/s a nahrávání alespoň 200 Mbit/s,
  • socioekonomické aktéry služby o rychlosti stahování alespoň 1 Gbit/s a nahrávání alespoň 200 Mbit/s.

 

Podporované oblasti NPO kategorie B

(1) obsahují v ZSJ lokalizovaná nepokrytá adresní místa, kde není v současnosti žádná přístupová síť podle čl. 52 odst. 3 písm. b) Nařízení 2021/1237, schopná poskytovat službu o rychlosti stahování (BDR) alespoň 100 Mbit/s (prahová rychlost).

(2) V návaznosti na vyhodnocení získaných informací, vypořádání podaných připomínek a na ověření předpokladů vyslovených v této VK bude v těchto ZSJ možné připojit k síti podpořené z veřejných zdrojů přístupovou síť (nebo podpořit z veřejných zdrojů zavádění přístupové sítě s parametry VHCN) pouze do nepokrytých adresních míst. Dotovaná síť musí zajistit službu o cílové rychlosti (BDR) pro všechny

  • domácnosti o rychlosti stahování alespoň 1 Gbit/s a nahrávání alespoň 200 Mbit/s
  • socioekonomické aktéry o symetrické rychlosti alespoň 1Gbit/s.

 

Podporované oblasti NPO kategorie C

(1) obsahují v ZSJ lokalizovaná adresní místa, ve kterých je v současnosti právě jen jedna přístupová síť podle čl. 52 odst. 3 písm. c) Nařízení 2021/1237, tedy síť schopná poskytovat službu o rychlosti stahování (BDR) alespoň 100 Mbit/s, ale nižší než 300 Mbit/s (prahová rychlost).

(2) V návaznosti na vyhodnocení získaných informací, vypořádání podaných připomínek a na ověření předpokladů vyslovených v této VK bude v těchto ZSJ možné připojit k síti podpořené z veřejných zdrojů přístupovou síť (nebo podpořit z veřejných zdrojů zavádění přístupové sítě s parametry VHCN), pouze pro socioekonomické aktéry, do určených adresních míst, která musí zajistit služby

  • o symetrické rychlosti (BDR) pro uvedené subjekty alespoň 1 Gbit/s (cílová rychlost).

 

V PÁTÉ ČÁSTI MPO zveřejňuje

seznam podporovaných oblastí NPO pro dodatečné připojování k sítím z projektů podporovaných I. výzvou z komponenty 1.3 NPO,

předpokládajíc, že v oblastech uvedených v PŘÍLOZE 4. v současnosti není žádná přístupová síť podle odst. (1) v příslušných kategoriích a ani neexistují věrohodné plány zavádění odpovídajících sítí s horizontem realizace plánovaných investic do konce roku 2025, které by samy v podporovaných oblastech NPO poskytovaly podobnou výkonnost jako síť podporovaná z veřejných zdrojů dle odst. (2) v příslušných kategoriích

a hlavní charakteristiky plánovaného opatření:

  • informace o podmínkách podpory zveřejněné v I. Výzvě komponenty 1.3 NPO [17],
  • dodatečné připojování lze využít v rámci projektů podpořených z této výzvy, kdy pro pokrytí daného AM lze síť připojit k dotované síti

a vyzývá zúčastněné strany, aby se k nim v rámci této VK vyjádřily.

 

 


[15] Pro účely PÁTÉ části této VK se používá zkratka VHCN pro vysokokapacitní sítě podle definic BEREC Guidelines BoR(20)165, kritérium 3-výkonnostní limit 1

[16] Když se v této části VK hovoří o rychlosti, je vždy míněna běžně dostupná rychlost služby přístupu k internetu („BDR“) dle Nařízení 2015/2120, a dle specifikace ve Všeobecném oprávnění ČTÚ VO-S/1/07.2005-9 ve znění VO-S/1/12.2021-14.

[17]  https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/i–vyzva-digitalni-vysokokapacitni-site-z-komponenty-1-3-narodniho-planu-obnovy–267008