PRVNÍ ČÁST

(1) Soubor údajů na stránce PŘÍLOHY pro  sítě páteřního propojení (PŘÍLOHA 1), vytvořený na základě výsledků mapování [2] k 31.12.2022, obsahuje přehled podporovaných oblastí, tj. obcí do 2000 obyvatel, kde není v současnosti zavedena síť páteřního propojení (backhaul) založená na optických vláknech (dále jen „optický backhaul“), tj. na jejímž území není k dispozici optický předávací bod (PB) [3] a kde není možnost nabídky/poskytnutí konektivity do peeringového centra.

(2) V návaznosti na vyhodnocení získaných informací, vypořádání podaných připomínek a na ověření předpokladů vyslovených v této VK bude v těchto obcích možné podpořit z veřejných zdrojů podle čl. 52d GBER zavádění veřejných sítí páteřního propojení založených na optických vláknech (optický backhaul) nebo na jiných technologiích, které by byly schopny zajistit stejnou úroveň výkonu a spolehlivosti jako optická vlákna (dále jen „ekvivalentní backhaul“).

(3) Za optický nebo ekvivalentní backhaul se považují jen sítě s předávacím bodem (PB) na území obce, které mají vlastnosti a přenosovou kapacitu umožňující pokrytí všech potenciálních přípojek [4] na všech adresních místech (dále jen ”AM”) v obci [5] přístupovou síti s požadovanými parametry VHCN (v závislosti na kategorii ZSJ a již existujících sítích).

 

PRVNÍ ČÁST VK má za cíl doplnit a ověřit následující údaje z mapování existujících sítí páteřního propojeních (backhaul) podle čl. 52d odst. 4 GBER:

a)

Máme zájem touto VK ověřit předpoklad uvedený v odstavci (1),  že v těchto obcích není v současnosti zaveden optický backhaul, tedy na jejím území není k dispozici optický předávací bod (PB).

Dále máme zájem ověřit předpoklad, že v těchto obcích není v současnosti zaveden ani ekvivalentní backhaul, tedy na území obce není k dispozici předávací bod (PB) založený na jiných technologiích, které by byly schopny zajistit stejnou úroveň výkonu a spolehlivosti jako optická vlákna (dále jen „ekvivalentní předávací bod (PB)“).

Pro vykázané sítě optického i ekvivalentního backhaulu máme zájem ověřit předpoklad, že mají požadované vlastnosti a přenosovou kapacitu dle odstavce (3). V případě, že v těchto obcích již provozujete vlastní [6] optický nebo ekvivalentní backhaul splňující požadavky podle odstavce (3) vč. konektivity až do peeringového centra v potřebné kapacitě a kvalitě pro pokrytí všech potenciálních přípojek na všech AM v obci přístupovými sítěmi VHCN, uveďte v PŘÍLOZE 1

a.1        obce, které mají zaveden optický backhaul, vč. optického předávacího bodu (PB) umístěného v dané obci

a.2        obce, které mají ekvivalentní backhaul vč. ekvivalentního předávacího bodu (PB) umístěného v dané obci.

Pokud splnění požadavků odstavce (3) zajišťujete z předávacího bodu (PB), který není sám uzlem CO, uveďte v poznámce také umístění a provozovatele uzlu CO.

V návaznosti na vyhodnocení získaných informací, vypořádání podaných připomínek a na ověření předpokladů vyslovených v této VK budou takové obce vyřazeny ze seznamu podporovaných oblastí a nebude v nich možné podpořit zavádění sítí páteřního propojení (backhaul) podle čl. 52d GBER.

 

b)

V rámci této VK uveďte ke každé obci v PŘÍLOZE 1 geografické souřadnice vašich existujících základnových stanic veřejné mobilní komunikační sítě umístěných v podporovaných oblastech.

V rámci výzvy k podání žádosti o podporu budou tyto údaje poskytnuty všem potenciálním žadatelům o podporu. okud v dané obci bude realizován projekt podpořený podle čl. 52d GBER, budou stanoveny podmínky pro připojení vámi uvedených základnových stanic mobilních přístupových sítí k projektem zaváděné síti páteřního propojení za spravedlivých a nediskriminačních podmínek.

Pokud informaci o Vaší existující infrastruktuře mobilních sítí v rámci této VK nesdělíte, může být omezena možnost připojit vaší mobilní síť k projektem zaváděné síti páteřního propojení.

 


[2] podle Návodných pokynů k vyplnění formuláře BH22 v rámci mapování
https://www.ctu.cz/elektronicky-sber-dat-esd-elektronicke-komunikace 

[3] Za předávací bod (PB) se považuje uzel CO a případně koncentrační body DP, které neposkytují přímý přístup koncovým uživatelům a je zde pouze agregován provoz z nižších úrovní přístupové sítě, a mají přímou optickou nebo ekvivalentní konektivitu do CO.
Uzel CO (Central Office – centrální stanice) zajišťuje funkce fyzického síťového rozhraní mezi úrovní sítě páteřního propojení a přístupové sítě. Součástí uzlu CO je technické vybavení (aktivní prvky zajišťující funkce OLT nebo ekvivalentního zařízení) nezbytné k propojení sítí.
Pro vykázání bodu DP jako předávacího bodu (PB) musí být v tomto bodě dostupné (ne zde umístěno) vybavení uzlu CO pro propojení sítí a musí být zajištěn přístup a možnost využití tohoto vybavení za stejných podmínek, jako by vybavení CO bylo umístěno přímo v tomto bodě PB.

[4] Počet potenciálních přípojek na daném AM je určen v přílohách VK a vychází ze způsobu využití objektů, počtu bytů, počtu pracovišť OVM a počtu provozoven podniků. Počet bytů je brán podle bytů vedených v RÚIAN. Počet pracovišť OVM je brán podle Registru práv a povinností. Počet provozoven je brán podle Registru živnostenského podnikání.

[5] Pokud je přes síť páteřního propojení realizováno připojení více obcí, pak se započítávají potenciální přípojky ve všech připojovaných obcích.

[6] Neuvádějte síť, kterou nevlastníte, pouze ji využíváte na základě smlouvy o přístupu a propojení.