POKYNY

POKYNY K DOLOŽENÍ VĚROHODNOSTI INVESTIČNÍCH PLÁNŮ

MPO jako orgán poskytující veřejnou podporu na zavádění sítí v souladu se Sdělením EK, před odkladem veřejného zásahu, nyní vyžaduje od investora důkazy dokládající věrohodnost jejich investičních plánů a závazky, jejichž splněním může prokázat, že ve stanoveném časovém horizontu zrealizuje svůj záměr, a tím neohrozí podporu z veřejných zdrojů na zavádění sítí přístupu k internetu v dané oblasti.

Proto Vás žádáme o doložení věrohodnosti Vašeho záměru, který směřuje do některé/některých oblastí uvedených v této veřejné konzultaci.

V návaznosti na doložení věrohodnosti Vašeho záměru, podle dále uvedených požadavků, MPO vyjme takovouto oblast ze seznamu podporovaných oblastí.

Potřebné informace související s doložením věrohodnosti Vašich plánů

 • Věrohodný celkový plán projektu, vč. harmonogramu realizace, který náležitě zohledňuje hlavní milníky projektu, jako jsou zadání zpracování projektové dokumentace stavby, dokončení projekční přípravy stavby a inženýrské práce, správní řízení a povolení, majetkoprávní vztahy, včetně služebností, povolení týkající se životního prostředí, předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví, uzavření smluv na stavební práce, realizace stavebních prací, dokončení sítě, zahájení velkoobchodního provozu a uvedení služeb na trh pro koncové uživatele.
  Milníky musejí být uvedeny alespoň pro každé šestiměsíční období.
  Dosažení alespoň

  • prvního milníku musí být možné ověřit nejpozději do půl roku od ukončení této veřejné konzultace
  • milníku, při němž je dosaženo zahájení fyzické realizace a nezvratnosti investice (uzavření smluv na stavební práce), musí být možné ověřit nejpozději do poloviny stanoveného časového horizontu.
 • Orientační rozpočet investičních záměrů/investičního záměru společně s doložením dostupnosti finančních prostředků potřebných k jejich realizaci.

Přiložte další vhodné dokumenty, které doloží věrohodnost Vašich plánů, např.

 • Řádný podnikatelský plán zohledňující dostatečná kritéria týkající se například topologie a průběhu plánované sítě, polohy cílových domácností, místa napojení na existující sítě, rozsahu stavebních prací, rozpočtu, návratnosti, kvality služeb, jež mají být poskytovány, typu sítě a technologie, které se budou zavádět, či míry využití sítě;
 • Smlouvy, nebo výňatky ze smluv, včetně smluv o smlouvách budoucích na projektové práce potřebné k realizaci plánované výstavby v předmětných lokalitách, ze kterých budou patrné způsoby, rozsah a termíny jejich provedení;
 • Smlouvy, nebo výňatky ze smluv, včetně smlouvy o smlouvách budoucích, na umístění zařízení sítě elektronických komunikací na nemovitostech vlastníků v předmětných lokalitách, jakož i dohody o služebnostech, včetně smluv o smlouvách budoucích, ze kterých bude patrné, co je předmětem smlouvy a termín, do kdy bude smlouva podepsána (jde-li o smlouvu o smlouvě budoucí). Ze smluvní dokumentace musí být patrný rozsah závazku a termíny realizace předmětu finální smlouvy ve vazbě na uvedení sítě do komerčního provozu;
 • Jakékoli další smluvní podklady včetně objednávek materiálu, plateb za dodaný materiál, zařízení nebo dodavatelských prací, nebo výňatky z nich, které souvisejí s realizací investičních záměrů v daných oblastech v termínech uvedených v časovém plánu realizace investičního záměru;
 • Jakékoli další podklady, které dokládají postup příprav na realizaci, a to včetně výňatků záznamů z jednání představitelů investora (například jednání o zajištění financování výstavby).

V případě potřeby na vyžádání do 14 dnů poskytněte

 • zeměpisné souřadnice (S-JTSK) klíčových prvků plánované sítě (základnových stanic, přípojných bodů atd.).

Při posuzování věrohodnosti MPO vychází z Pokynů EK a zohlední také míru naplnění plánů, které jste uplatnili v minulých veřejných konzultacích. Pokud jste v předchozí VK předložili plán ve stejné oblasti, který dosud nedosáhl nezvratnosti investice a odpovídajícího pokroku v realizaci stavebních prací, nebude nadále považován za věrohodný.

 

Pokud nebudou tyto informace a důkazy podány a případné závazky dokládající věrohodnost Vašich záměrů učiněny, nebo dílčí závazky v daných termínech podle předloženého časového harmonogramu splněny, může MPO, jako orgán poskytující veřejnou podporu považovat plán za nevěrohodný a rozhodnout, že bude pokračovat v záměru poskytnutí veřejné podpory na výstavbu ve vybraných oblastech.

V případě, že dokumenty, kterými dokládáte věrohodnost záměru, obsahují důvěrné informace nebo obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, označte tak tyto informace. Ministerstvo je pak bude chránit před zneužitím.