DRUHÁ ČÁST

Soubory údajů uvedené na stránce PŘÍLOHY pro přístupové sítě (PŘÍLOHY 2A, 2B, 2C) vycházejí z mapování [7] k 31.12.2022 a týkají se záměru v podporovaných oblastech (tj. adresních místech, „AM“) nacházejících se v jednotlivých základních sídelních jednotkách (dále „ZSJ“) podpořit zavádění přístupových sítí s parametry VHCN a umožňujících poskytování služby o určitých rychlostech stahování (BDR) [8] podle článku 52 GBER podle kategorií jednotlivých adresních míst:

 

Podporované oblasti kategorie A

(1) obsahují v ZSJ lokalizovaná nepokrytá adresní místa, kde není v současnosti žádná přístupová síť podle čl. 52 odst. 3 písm. a) GBER, schopná poskytovat službu o rychlosti stahování (BDR) alespoň 30 Mbit/s (prahová rychlost).

Oblasti (tj. AM), které jsou lokalizovány v ZSJ kategorie A, ale nesplňují podmínky pro zařazení do kategorie A podle prahové rychlosti, avšak splňují podmínky pro zařazení do oblasti kategorie B, jsou označována jako „oblasti kategorie AB“.

(2) V návaznosti na vyhodnocení získaných informací, vypořádání podaných připomínek a na ověření předpokladů vyslovených v této VK bude v těchto oblastech možné podpořit z veřejných zdrojů zavádění přístupových sítí s parametry VHCN pouze do nepokrytých adresních míst pro domácnosti a socioekonomické aktéry. Dotovaná síť musí zajistit službu o cílové rychlosti stahování (BDR) pro všechny

  • domácnosti alespoň 150 Mbit/s,
  • socioekonomické aktéry služby alespoň 350 Mbit/s.

 

Podporované oblasti kategorie B

(1) obsahují v ZSJ lokalizovaná nepokrytá adresní místa, kde není v současnosti žádná přístupová síť podle čl. 52 odst. 3 písm. a) GBER, schopná poskytovat službu o rychlosti stahování (BDR) alespoň 100 Mbit/s (prahová rychlost).

(2) V návaznosti na vyhodnocení získaných informací, vypořádání podaných připomínek a na ověření předpokladů vyslovených v této VK bude v těchto oblastech možné podpořit z veřejných zdrojů zavádění přístupových sítí s parametry VHCN pouze do nepokrytých adresních míst pro domácnosti a socioekonomické aktéry. Dotovaná síť musí zajistit službu o cílové rychlosti stahování (BDR) pro všechny

  • domácnosti alespoň 1 Gbit/s
  • socioekonomické aktéry alespoň 1Gbit/s.

 

Podporované oblasti kategorie C

(1) obsahují v ZSJ lokalizovaná adresní místa, ve kterých je v současnosti právě jen jedna přístupová síť podle čl. 52 odst. 3 písm. b) GBER, tedy síť schopná poskytovat službu o rychlosti stahování (BDR) alespoň 100 Mbit/s, ale nižší než 300 Mbit/s (prahová rychlost).

(2) V návaznosti na vyhodnocení získaných informací, vypořádání podaných připomínek a na ověření předpokladů vyslovených v této VK bude v těchto oblastech možné podpořit z veřejných zdrojů zavádění přístupových sítí s parametry VHCN do určených adresních míst, která musí zajistit služby o symetrické rychlosti (BDR) pro uvedené subjekty alespoň 1 Gbit/s (cílová rychlost), a to pouze pro socioekonomické aktéry.

 

DRUHÁ ČÁST VK má za cíl doplnit a ověřit následující údaje z mapování existujících přístupových sítí podle čl. 52 odst. 5 GBER:

i)

Máme zájem touto VK ověřit předpoklad uvedený vždy v odstavci (1) u jednotlivých kategorií, tedy že v současnosti v těchto oblastech

  • kategorie A není žádná přístupová síť o rychlosti stahování alespoň 30 Mbit/s,
  • kategorie AB není žádná přístupová síť o rychlosti stahování alespoň 100 Mbit/s
  • kategorie B není žádná přístupová síť o rychlosti stahování alespoň 100 Mbit/s
  • kategorie C je jen jedna přístupová síť o rychlost stahování alespoň 100 Mbit/s
  • kategorie C není žádná přístupová síť o rychlosti stahování alespoň 300 Mbit/s.

V případě, že v těchto adresních místech již provozujete vlastní síť [6], která je schopná poskytovat služby o této prahové rychlosti (BDR) pro příslušnou kategorii (disponibilní přípojky) [10], předložte podložené informace. Současně uveďte důvody, proč nebyly tyto údaje vykázány při mapování ČTÚ.

ii)

Máme zájem touto VK ověřit předpoklad, že v uvedených oblastech neexistuje žádná síť, kterou lze bez dotace zmodernizovat tak, aby byla schopná poskytovat rychlost stahování (BDR) alespoň 1 Gbit/s. Síť se považuje za zmodernizovatelnou, pokud může uvedenou rychlost poskytnout pouze s marginální investicí, jako je modernizace aktivního zařízení, bez významných investic do pasivní infrastruktury.

 


[6] Neuvádějte síť, kterou nevlastníte, pouze ji využíváte na základě smlouvy o přístupu a propojení.

[7] podle Návodných pokynů k vyplnění formuláře ART222 v rámci mapování
https://www.ctu.cz/elektronicky-sber-dat-esd-elektronicke-komunikace

[8] Když se v této části VK hovoří o rychlosti, je vždy míněna běžně dostupná rychlost služby přístupu k internetu („BDR“) dle Nařízení 2015/2120, a dle specifikace ve Všeobecném oprávnění ČTÚ VO-S/1/07.2005-9 ve znění VO-S/1/12.2021-14, přičemž tato rychlost musí být k dispozici i v době provozní špičky ve smyslu definice v čl. 2 GBER.
Vedle těchto požadavků na rychlost služby (BDR) jsou také požadavky na schopnost sítě stanovené v příslušných BEREC Guidelines uvedených v pozn. 1, jež se týkají jak rychlosti stahování, tak rychlosti nahrávání, i dalších kvalitativních parametrů. 

[9] Vypuštěno.

[10] podmínkou je existence „disponibilní přípojky“, tedy že na tomto adresním místě můžete na žádost koncových uživatelů do čtyř týdnů ode dne podání žádosti poskytnout širokopásmové služby (bez ohledu na to, zda jsou tyto prostory již připojeny k síti, či nikoli). Cena účtovaná za poskytování širokopásmových služeb v prostorách koncového uživatele nesmí v tomto případě přesáhnout běžné poplatky za připojení, což znamená, že nesmí zahrnovat žádné dodatečné nebo mimořádné náklady ve srovnání s běžnou obchodní praxí a v žádném případě nesmí přesáhnout obvyklou cenu v ČR.