TŘETÍ ČÁST

Při vymezování podporovaných oblastí budou zohledněny plány budoucích soukromých investic realizované bez dotace; oblasti, kde se takové věrohodné plány nacházejí, budou při plnění podmínek tohoto plánu vyloučeny z podpory. Aby tyto Vaše plány mohly být tímto způsobem ochráněny před podporou z veřejných zdrojů má

TŘETÍ ČÁST za cíl sebrat údaje o prokazatelně plánovaných investicích výstavby sítí elektronických komunikací v jednotlivých podporovaných oblastech.

Žádáme provozovatele sítí anebo příslušné investory o doplnění následujících informací:

 

a)

údaje o plánech výstavby optických nebo ekvivalentních sítí páteřního propojení (backhaul) v obcích uvedených v PRVNÍ ČÁSTI (PŘÍLOHA 1) s horizontem realizace plánovaných investic do konce roku 2028, které by samy o sobě v podporovaných oblastech poskytovaly podobnou výkonnost jako síť podporovaná z veřejných zdrojů uvedená v PRVNÍ ČÁSTI odst. (2) a (3) [11], a plánované investice by mohly být zaváděním sítí s užitím podpory z veřejných zdrojů ohroženy;

 

b)

údaje o plánech zavádění přístupových sítí v ZSJ uvedených v DRUHÉ ČÁSTI (PŘÍLOHY 2A, 2B, 2C) s horizontem realizace plánovaných investic do konce roku 2028, které by samy o sobě v podporovaných oblastech poskytovaly podobnou výkonnost jako síť podporovaná z veřejných zdrojů uvedená v DRUHÉ ČÁSTI odst. (2) u příslušných kategorií [12], a plánované investice by mohly být zaváděním sítí s užitím podpory z veřejných zdrojů ohroženy.

 


 

Aby MPO mohlo Vaši plánovanou soukromou investici ochránit před vybudováním sítě podporované z veřejných zdrojů, doložte uvedený plán dalšími informacemi a důkazy podle POKYNŮ k doložení věrohodnosti investičních plánů.

Plnění každého milníku budete MPO průběžně dokládat, vždy nejpozději do 1 měsíce po uplynutí milníku.

Ochrana Vašich investic bude trvat po dobu, kdy budou plněny podmínky doloženého plánu. Pokud by plán přestal být realizován dle těchto podmínek, MPO může podporu v dotčených oblastech poskytnout jinému žadateli na jiný projekt. Podpora zde však nemůže být poskytnuta, pokud by nebyl motivační účinek dle čl.6 GBER.

 


[11] tj. Sítě páteřního propojení, které mají vlastnosti a přenosovou kapacitu umožňující připojení všech potenciálních přípojek na všech AM v obci k přístupovým sítím s požadovanými parametry VHCN

[12] tj. Sítě VHCN umožňující cílové rychlosti 150 resp. 350 Mb/s v oblastech kategorie A a 1 Gbit/s v ostatních oblastech