VK 2018

Veřejná konzultace 15.11. – 21.12. 2018

Na této webové stránce MPO publikuje výsledek sběru dat o existenci sítí vysokorychlostního přístupu k internetu, jak existenci svých sítí deklarovali jejich provozovatelé Českému telekomunikačnímu úřadu k datu 31.12.2017. Následně byla tato data korigována podle výsledků veřejné konzultace k tomuto tématu a výsledek je k dispozici zde jak v grafické, tak i databázové formě.

 V návaznosti na sběr dat o existenci veřejných sítí elektronických komunikací k 31.12.2015, 2016 a 2017, které byly důležitým základem pro možnost zveřejnění dotační podpory při výstavbě sítí vysokorychlostního připojení k internetu v rámci dotačního programu OP PIK, ČTÚ i v tomto roce zajistil sběr dat o existenci sítí tohoto typu v termínu od 1.ledna do 15.3.2018. Tyto údaje byly sebrány na jednotlivá adresní místa budov bez ohledu na typ budovy, avšak na základě textu Národního plánu rozvoje sítí nové generace (NPRSNG), byly pro výpočty pokrytí území využity pouze údaje vztahující se jen na ty budovy, které obsahují bytové jednotky podle databáze Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. MPO i v tomto roce postupovalo stejným způsobem, jako v rámci první výzvy, aby byla zachována možnost vzájemného porovnání existujících databází ze sběrů dat o existenci sítí vysokorychlostního přístupu k internet.

 Stejně tak i sběr dat za rok 2017 ČTÚ zajistil stejným způsobem jako data k 31.12.2015 a 31.12.2016, takže výsledky sběrů dat by měly být srovnatelné a věrně odrážet informace o vývoji pokrytí, poskytnutých provozovateli veřejných sítí elektronických komunikací k oběma uvedeným termínům, a to včetně zapracovaných připomínek veřejnosti.

 Vymezení intervenčních oblastí odpovídá požadavkům NPRSNG, jak byl tento dokument schválen vládou ČR na podzim 2016. Protože od roku 2015 poklesl počet nepokrytých Základních sídelních jednotek (ZSJ), došlo rovněž k adekvátnímu snížení počtu intervenčních oblastí.

 V nejbližší době MPO osloví zájemce o dotační podporu vyhlášením 2.kola výzvy k předkládání žádosti o veřejnou podporu při výstavbě sítí vysokorychlostního přístupu k internetu, která bude využívat datové podklady o pokrytí ČR, zveřejněné na tomto webu. O termínu budeme informovat.

 


Návod

Návod k používání on-line internetového portálu zobrazujícího věřejnou konzultaci k intervenčním oblastem pro druhou výzvu a k výsledku sběru dat o existenci sítí vysokorychlostního připojení k internetu, který s platností k datu 31.12.2017 během 1.pololetí 2018 zajistil Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje informaci o pokrytí území České republiky sítěmi vysokorychlostního přístupu k internetu a navržené vymezení Intervenčních oblastí pro připravovanou 2.výzvu k dotační podpoře rozvoje pokrytí ČR vysokorychlostními datovými sítěmi k podpoře služeb vysokorychlostního přístupu k internetu. Vyhodnocení, zda veřejná síť elektronických komunikací, pokrývající příslušné území je skutečně vysokorychlostní (zda splňuje požadované atributy, předepsané pro tento typ sítě) je v pravomoci ČTÚ a MPO deklaratorní vyjádření operátorů, poskytnuté ČTÚ v této fázi nezpochybňuje. Je však třeba připomenout, že tato data byla ze strany jednotlivých provozovatelů sítí poskytnuta ČTÚ m.j. také v souvislosti s řízením dotačního programu podpory výstavby sítí vysokorychlostního připojení a pokud by sdělené údaje (což se týká i plánované výstavby a termínů plánovaného pokrytí) úmyslně nebyly pravdivé, má MPO jako správce dotačních prostředků případně až právo na úhradu škody, která by mohla vzniknout uvedením nepravdivých údajů.

Toto sdělení má formu informace o existenci sítí, které jsou schopny poskytnout spolehlivé vysokorychlostní připojení s dopřednou přenosovou rychlostí nejméně 30Mbit/s, na základě které lze na těchto sítích poskytovat vyspělé služby na platformě IP komunikace. Jakkoli primárním účelem této veřejné konzultace je odsouhlasení, či odpřipomínkování výzvy k navrženým intervenčním oblastem, jsou tyto navrženy na základě výsledků sběru dat a MPO proto žádá provozovatele sítí, aby mu, coby správci dotačních prostředků sdělili případné chyby, týkající se prezentovaných výsledků sběru dat, a to buď ve formě připomínky v rámci formuláře této veřejné konzultace, nebo prostřednictvím emailu zaslaného na adresu pripominky@mpo.cz. MPO následně připraví jednání s ČTÚ, směrované k ověření podání a případné opravě zjištěných chyb. Všechna upozornění na chyby budou vypořádána a výsledky zveřejněny.

Zde je k dispozici formou PDF dokumentu podrobný návod na ovládání mapové aplikace „Stav pokrytí NGA v ČR“ a popis jejích funkcionalit  Navod.pdf

Klikněte sem pro otevření mapové aplikace v samostatném okně.

 


Souhrnné výsledky

Data podle geografického sběru dat k 31.12. 2017 korigovaná v rámci veřejné konzultace k NIO

Disponibilní přípojky podle typu
současnost (31.12. 2017)

Infrastruktura přípojky
do 30 Mbit/s
přípojky
30-100 Mbit/s
přípojky
nad 100 Mbit/s
přípojky
nad 30 Mbit/s 
Kabelová televize HFC 21 912 91 313 1 699 100 1 790 413
FTTB + LAN 77 560 322 082 688 657 1 010 739
FTTH 26 314 48 396 456 368 504 764
FWA 151 583 8 235 4 818 13 053
WIFI (RLAN) 1 859 085 2 924 694 164 029 3 088 723
xDSL 2 504 170 1 122 321 764 877 1 887 198
CELKEM 4 640 624 4 517 041 3 777 849 8 294 890

 

Počet základních sídelních jednotek (ZSJ)
současnost (31.12. 2017) + výhled (31.12. 2020)

Barva ZSJ celkem mimo Prahu v Praze
bílá 2 865 2 838 27
šedá 1 829 1 812 17
černá 16 667 15 996 671
ZSJ bez OBAM 1 179 970 209
CELKEM 22 540 21 616 924

 

Počet adresních míst v bílých ZSJ mimo Prahu
současnost (31.12. 2017) + výhled (31.12. 2020)

Barva ZSJ  AM OBAM POBAM nepokrytých OBAM
bílá 159 387 107 974 20 830 87 144

(AM= adresní místa, OBAM= obytná adresní místa, POBAM = pokrytá adresní místa)

 

Statistika podle krajů
současnost (31.12. 2017) + výhled (31.12. 2020)

Kraj počet
obyvatel
AM PAM OBAM počet
bytů
(cca)
POBAM procento
pokrytí
z OBAM
počet
bytů
v POBAM (cca)
Hlavní město Praha 1 250 620 129 724 103 663 113 251 649 619 91 815 81.07 % 600 916
Jihočeský kraj 629 209 212 983 167 547 169 774 311 942 136 877 80.62 % 275 119
Jihomoravský kraj 1 161 672 353 045 228 182 270 092 522 026 199 540 73.88 % 438 000
Karlovarský kraj 307 926 66 970 50 907 46 733 135 209 37 998 81.31 % 123 619
Kraj Vysočina 507 139 182 529 126 184 136 712 225 545 100 908 73.81 % 184 322
Královéhradecký kraj 548 890 169 727 70 919 137 023 256 436 61 595 44.95 % 155 703
Liberecký kraj 441 194 121 437 63 139 93 343 202 175 52 298 56.03 % 149 777
Moravskoslezský kraj 1 243 187 251 023 139 809 203 568 527 317 120 964 59.42 % 414 434
Olomoucký kraj 638 838 173 819 84 325 142 349 282 810 76 226 53.55 % 198 208
Pardubický kraj 511 992 160 168 119 264 132 949 236 168 106 505 80.11 % 203 869
Plzeňský kraj 572 227 181 394 125 070 140 082 281 025 102 674 73.30 % 235 812
Středočeský kraj 1 268 541 487 051 299 637 379 103 602 990 247 307 65.23 % 444 207
Ústecký kraj 836 419 205 026 140 562 140 110 381 401 102 022 72.82 % 329 198
Zlínský kraj 588 603 176 082 76 947 144 631 251 015 71 529 49.46 % 164 952
Česká republika 10 506 457 2 870 978 1796155 2 249 720 4 865 678 1 508 258 67,04% 3 918 136

(AM= adresní místa, PAM = pokrytá adresní místa, OBAM= obytná adresní místa, POBAM = pokrytá adresní místa)

 


Přílohy

Zde jsou shromážděny údaje o charakteristice jednotlivých adresních míst, jak byly získány v rámci Geografického sběru dat.

Údaje o adresních místech jsou k dispozici v této podobě:

Soubory, identifikující oblasti, ve kterých je v souladu s podmínkami Výzvy možno poskytnout veřejnou podporu uvedenému cíli: NIO.zip

Souhrnný přehled o počtu ZSJ, AM, OBAM a jejich pokrytí v NIO: Souhrn NIO.xlsx

 


Připomínky k veřejné konzultaci

MPO v termínu veřejné konzultace (do 21.12.2018) přijalo celkem 179 připomínek provozovatelů sítí, představitelů obcí a dalších subjektů, které se týkaly celkem 301 Základních sídelních jednotek (ZSJ).

Vypořádání těchto připomínek je ZDE (.pdf)

Pro případnou potřebu komunikace s pracovníky MPO, kteří pracují na vypořádání připomínek k veřejné konzultaci je stále otevřena emailová adresa pripominky@mpo.cz.