Návod

Návod k používání on-line internetového portálu zobrazujícího věřejnou konzultaci k intervenčním oblastem pro druhou výzvu a k výsledku sběru dat o existenci sítí vysokorychlostního připojení k internetu, který s platností k datu 31.12.2017 během 1.pololetí 2018 zajistil Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje informaci o pokrytí území České republiky sítěmi vysokorychlostního přístupu k internetu a navržené vymezení Intervenčních oblastí pro připravovanou 2.výzvu k dotační podpoře rozvoje pokrytí ČR vysokorychlostními datovými sítěmi k podpoře služeb vysokorychlostního přístupu k internetu. Vyhodnocení, zda veřejná síť elektronických komunikací, pokrývající příslušné území je skutečně vysokorychlostní (zda splňuje požadované atributy, předepsané pro tento typ sítě) je v pravomoci ČTÚ a MPO deklaratorní vyjádření operátorů, poskytnuté ČTÚ v této fázi nezpochybňuje. Je však třeba připomenout, že tato data byla ze strany jednotlivých provozovatelů sítí poskytnuta ČTÚ m.j. také v souvislosti s řízením dotačního programu podpory výstavby sítí vysokorychlostního připojení a pokud by sdělené údaje (což se týká i plánované výstavby a termínů plánovaného pokrytí) úmyslně nebyly pravdivé, má MPO jako správce dotačních prostředků případně až právo na úhradu škody, která by mohla vzniknout uvedením nepravdivých údajů.

Toto sdělení má formu informace o existenci sítí, které jsou schopny poskytnout spolehlivé vysokorychlostní připojení s dopřednou přenosovou rychlostí nejméně 30Mbit/s, na základě které lze na těchto sítích poskytovat vyspělé služby na platformě IP komunikace. Jakkoli primárním účelem této veřejné konzultace je odsouhlasení, či odpřipomínkování výzvy k navrženým intervenčním oblastem, jsou tyto navrženy na základě výsledků sběru dat a MPO proto žádá provozovatele sítí, aby mu, coby správci dotačních prostředků sdělili případné chyby, týkající se prezentovaných výsledků sběru dat, a to buď ve formě připomínky v rámci formuláře této veřejné konzultace, nebo prostřednictvím emailu zaslaného na adresu pripominky@mpo.cz. MPO následně připraví jednání s ČTÚ, směrované k ověření podání a případné opravě zjištěných chyb. Všechna upozornění na chyby budou vypořádána a výsledky zveřejněny.


Zde je k dispozici formou PDF dokumentu podrobný návod na ovládání mapové aplikace „Stav pokrytí NGA v ČR“ a popis jejích funkcionalit  Navod.pdf

Tuto aplikaci spustíte na záložce Mapa.