II. KOLO VEŘEJNÉ KONZULTACE 18.04.2024 – 20.05.2024

Sběr připomínek byl ukončen.

Veřejná konzultace je organizována za účelem zajištění ochrany již existujících nebo prokazatelně plánovaných investic do veřejných sítí elektronických komunikací před nedovolenou podporou a pro zvýšení efektivity vynakládání veřejných prostředků.

Toto II. Kolo veřejné konzultace (dále „VK“) je organizováno Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále “MPO”) a vychází z údajů získaných Českým telekomunikačním úřadem (dále „ČTÚ“) prostřednictvím systému Elektronického sběru dat (dále „mapování“), doplněných a ověřených dle výsledků I. Kola VK. Má za cíl ověřit správnost a úplnost určení zeměpisných cílových oblastí (dále „podporované oblasti“) pro realizaci programu zavádění sítí elektronických komunikací v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (dále „OP TAK“), jehož cílem je zvýšení dostupnosti širokopásmových sítí umožňujících spolehlivý přístup k internetu v pevném místě (dále „přístupové sítě“) s parametry vysokokapacitních sítí (dále jen „VHCN“)[1] pro koncové uživatele, s podporou z veřejných zdrojů podle podmínek uvedených v čl. 52 a čl. 52d Nařízení Komise (EU) 651/2014 ve znění pozdějších nařízení, vč. nařízení 2023/1315, (dále „GBER“) a v souladu se Sdělením Komise C(2022) 9343 Pokyny ke státní podpoře pro širokopásmové sítě (dále jen „Sdělení EK“).

MPO v rámci II. Kola veřejné konzultace zveřejňuje

  • v PRVNÍ ČÁSTI seznamy podporovaných oblastí seskupených do intervenčních oblastí (dále „IO“). Podporované oblasti jsou v podrobnosti
    • obcí pro podporu zavádění sítí páteřního propojení (backhaul) podle čl. 52d GBER,
    • adresních míst v cílových ZSJ pro podporu zavádění přístupových sítí podle čl. 52 GBER,
  • ve DRUHÉ ČÁSTI jsou zveřejněny hlavní charakteristiky plánovaného opatření v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost;

a vyzývá zúčastněné strany, aby se k nim vyjádřily. Podle svého uvážení můžete případně doplnit DALŠÍ RELEVANTNÍ INFORMACE. Například, jestliže při analýze podkladů zveřejněných v této veřejné konzultaci zjistíte, že některé údaje či předpoklady nejsou pravdivé, seznam podporovaných oblastí není úplný, nebo není v souladu s Vašimi záměry, podejte nám prosím o těchto skutečnostech podložené informace v rámci tohoto II. Kola VK prostřednictvím následujícího formuláře, a to textovou formou s identifikací příslušného adresního místa a Vaší připomínkou.

II. Kolo – TŘETÍ ČÁST – zrušeno 15. 5. 2024


K novým informacím, které mohly být podány již v rámci I. Kola, se nepřihlíží. Podané připomínky k PRVNÍ ČÁSTI musejí být podloženy důkazy; k nepodloženým připomínkám se nepřihlíží. Při vyhodnocování podložených připomínek bude MPO ve spolupráci s ČTÚ analyzovat data, vyhodnocovat důkazy a ověřovat věrohodnost údajů PRVNÍ ČÁSTI, k čemuž může od zúčastněných osob požadovat další informace obdobně podle POSTUPŮ PRO OVĚŘOVÁNÍPOKYNŮ pro ověřování věrohodnosti plánovaných investic zveřejněných v rámci I. Kola, avšak součinnost ze strany osob, které MPO vyzve, musí být poskytnuta do 3 pracovních dnů, jinak se k jimi poskytnutým informacím nepřihlíží.

 

Na stránce PŘÍLOHY naleznete seznamy, jež jsou určeny k veřejné konzultaci. Rychlý přehled o pokrytí po I. Kole veřejné konzultace poskytuje INTERAKTIVNÍ MAPA.

Budete-li předávat požadované informace či připomínky, nezapomeňte prosím vyplnit Vaše kontaktní údaje, přiložit potřebné přílohy a odeslat na MPO prostřednictvím webové aplikace FORMULÁŘ. V případě nutnosti tak můžete učinit i prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu pripominky@mpo.cz . Nezapomeňte však uvést všechny identifikační údaje, jak je uvedeno v online formuláři.

 

Toto II. kolo veřejné konzultace je otevřeno od 18. 4. 2024 do 20. 5. 2024.


 

https://webinar.bconetwork.cz/dtm/

 


[1] Pro účely této VK se používá zkratka VHCN pro
širokopásmovou infrastrukturu v podporované oblasti kategorie A s požadavky na kapacitu sítě podle BEREC Guidelines BoR(20)165, kritérium 4-výkonnostní limit 2, jež se použijí i na kabelové sítě,
vysokokapacitní sítě v ostatních oblastech dle definic BEREC Guidelines BoR(23)164, kritérium 3-výkonnostní limit 1