Nerealizované plány

Do druhé části VK jsou zahrnuty ZSJ, kde jsou dosud nerealizované, či opakovaně deklarované plány výstavby vysokorychlostních sítí přístupu k internetu ze sběru dat provedeného k 31.12.2015 (tedy plány s termínem realizace nejpozději do konce roku 2018). Podklady pro tuto část veřejné konzultace jsou založeny na vyhodnocení údajů ze sběru dat realizovaného ČTÚ k datu 31.12.2015 o současném a plánovaném pokrytí (do konce roku 2018) území ČR datovými sítěmi umožňujícími přístup k internetu ve vztahu k informacím ze sběru dat ČTÚ o současném pokrytí území ČR k 31.12.2018.

V případě nedoložení požadovaných informací, nebo neplnění předaného harmonogramu realizace, bude oblast pro vypořádání veřejné konzultace označena jako Bílá v souladu s Pokyny kap 3.2 odstavec 65 [1]

Seznam ZSJ je obsažen v samostatném zip souboru pojmenovaném „Nerealizované výhledy do roku 2018“.
Soubor je možno stáhnout z tohoto odkazu.
Obsahuje souhrnný přehled v současnosti bílých ZSJ, které byly v GSD za rok 2015 deklarovány ve výhledech na rok 2018 jako šedé nebo černé, a jim příslušné exporty adresních míst.

 


 

Doložení dosud nerealizovaných plánů

MPO žádá provozovatele sítí, aby správci dotačních prostředků sdělili případné chyby či nedostatky týkající se vyhodnocení plánované výstavby sítí NGA, které byly poprvé předloženy v rámci sběru dat za rok 2015 organizovaného ČTÚ, a které se žádnému ze subjektů, které si pokrytí dotčených ZSJ deklarovaly, ale nepodařilo do konce roku 2018 realizovat. ZSJ, kde k realizaci plánu od roku 2015 nedošlo, bez ohledu na subjekt jsou označeny lososovou barvou.

Jestliže Váš záměr realizovat tyto plány v označených ZSJ stále trvá, MPO požaduje k pokračování ochrany Vašich záměrů doložení realizovatelnosti Vašeho záměru. Doložte svůj záměr dalšími informacemi, které umožní Váš záměr prokazatelně verifikovat a ochránit tak Vaši plánovanou investici.

Dále uvedené povinné informace, případně další vhodné informace předejte pomocí formuláře, který můžete v rámci této veřejné konzultace vyplnit, přiložit přílohy a online poslat na MPO. V případě nutnosti tak můžete učinit i prostřednictvím emailu zaslaného na adresu pripominky@mpo.cz. Nezapomeňte však uvést všechny identifikační údaje, jak je uvedeno v online formuláři. MPO Vás následně, pokud to bude zapotřebí, osloví k ověření Vašeho podání a případné opravě zjištěných chyb. Všechny došlé informace budou vypořádány, výsledky anonymizovány a zveřejněny.

 

  Kdo dokládá požadované informace, nebo kdo podává připomínku

  Registrovaný provozovatel veřejné sítě elektronických komunikací, který ve vybraných oblastech plánuje realizovat výstavbu sítěZástupce obce, které se nerealizovaný plán týkáProvozovatel neveřejné sítě elektronických komunikací (zástupce spolku, družstva, obce, který má zprostředkován přístup k internetu pomocí neveřejné sítě), kterého se nerealizovaný plán týkáJiný subjekt podávající připomínku

  Kontakt

  Společnost  Připomínka k nerealizovaným plánům


  Přílohy

  Maximální velikost příloh je 5 MB. Podporované formáty: pdf, jpg, png, doc, docx, txt.

  Takto označené položky jsou povinné.

   


   

  Doložení realizovatelnosti dosud nerealizovaných plánů

  Základní přehled způsobů doložení realizovatelnosti investičních plánů

  Vyhodnocením plánů výstavby sítí NGA, které byly poprvé předloženy v rámci sběru dat za rok 2015 organizovaného ČTÚ bylo zjištěno, že v téměř třech tisících základních sídelních jednotek (ZSJ) se tyto plány nepodařilo do konce roku 2018 realizovat. To znamená, že většina obyvatel žijících v dotčených ZSJ nezískala po několik let očekávaný vysokorychlostní přístup k internetu, protože se jej investičními aktivitami soukromoprávních subjektů bez přispění veřejných zdrojů nepodařilo zajistit.

  Tím bylo ověřeno, že pouhé „vyjádření zájmu“ ze strany soukromého investora může vést v některých případech k prodlevě při budování vysokorychlostních sítí v cílové oblasti a někdy k této investici nemusí dojít vůbec. Uvedený postup ale současně vede k odložení možného veřejného zásahu.

  Pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí (2013/C 25/01) umožňují výše uvedené stavy částečně eliminovat. MPO jako orgán poskytující veřejnou podporu na budování vysokorychlostních sítí proto v souladu se zmíněnými pokyny, před odkladem veřejného zásahu, nyní bude vyžadovat od investora věrohodné závazky, jejichž splnění může investor prokázat, že během tří let od „vyjádření zájmu“ o vybudování vysokorychlostní sítě v dané oblasti (rozhodným datem je zpravidla konec roku, ke kterému byl ČTÚ organizován sběr dat, nebo datum ukončení veřejné konzultace v rámci které bylo podáno „vyjádření zájmu“) bylo možné prokázat, že – pokud jde o pokrytí – došlo k výrazného pokroku při realizaci plánované akce.

  Proto Vás žádáme o doložení realizovatelnosti Vašeho záměru, který směřuje do oblasti, kde byl plán předložen [2] poprvé ve sběru dat organizovaném ČTÚ za rok 2015  a do konce roku 2018  se jej z jakýchkoli důvodů nepodařilo žádnému subjektu realizovat, dalšími informacemi, které umožní Váš záměr prokazatelně verifikovat a ochránit tak Vaši plánovanou investici.

  Povinné informace související s doložením realizovatelnosti Vašich plánů

  • Časový plán realizace investičního záměru v členění na jednotlivé prokazatelné milníky plnění plánu s tím, že dosažení alespoň prvního milníku musí být možné ověřit nejpozději do jednoho roku od ukončení této veřejné konzultace.
  • Orientační rozpočet investičních záměrů/investičního záměru společně s doložením dostupnosti finančních prostředků potřebných k jejich realizaci.

  Další vhodné informace související s doložením realizovatelnosti Vašich plánů

  • Veřejné prohlášení o realizaci plánované výstavby v předmětných lokalitách tak, aby bylo zjevné, kdy mohou jejich samosprávné orgány a jejich obyvatelé věrohodně očekávat nabídku služeb vysokorychlostního připojení k internetu.
   • Za veřejné prohlášení lze považovat uveřejnění plánu vybudovat vysokorychlostní síť přístupu k internetu na Vašich veřejně dostupných webových stránkách, na elektronické desce daných obcí, nebo obdobným způsobem. V prohlášení musí být uveden termín realizace a prohlášení musí být veřejně dostupné až do okamžiku realizace Vašich plánů.
  • Smlouvy, nebo výňatky ze smluv, včetně smluv o smlouvách budoucích na projektové práce potřebné k realizaci plánované výstavby v předmětných lokalitách, ze kterých budou patrné způsoby, rozsah a termíny jejich provedení.
  • Smlouvy, nebo výňatky ze smluv, včetně smlouvy o smlouvách budoucích, na umístění zařízení sítě elektronických komunikací na nemovitostech vlastníků v předmětných lokalitách, jakož i dohody o služebnostech, včetně smluv o smlouvách budoucích, ze kterých bude patrné, co je předmětem smlouvy a termín, do kdy bude smlouva podepsána (jde-li o smlouvu o smlouvě budoucí). Ze smluvní dokumentace musí být patrný rozsah závazku a termíny realizace předmětu finální smlouvy ve vazbě na uvedení sítě do komerčního provozu.
  • Jakékoli další smluvní podklady včetně objednávek materiálu, plateb za dodaný materiál, zařízení nebo dodavatelských prací, nebo výňatky z nich, které souvisejí s realizací investičních záměrů v daných oblastech v termínech uvedených v časovém plánu realizace investičního záměru.
  • Jakékoli další podklady, které dokládají postup příprav na realizaci, a to včetně výňatků záznamů z jednání představitelů investora (například jednání o zajištění financování výstavby).

  Pokud nebudou tyto informace podány a případné závazky verifikující realizovatelnost Vašich záměrů učiněny, nebo dílčí závazky v daných termínech podle předloženého časového harmonogramu splněny, může MPO, jako orgán poskytující veřejnou podporu rozhodnout, že bude pokračovat v plánech týkajících se poskytnutí veřejné podpory na výstavbu vysokorychlostních sítí přístupu k internetu v daných oblastech.


  [1] SDĚLENÍ KOMISE Pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí (2013/C 25/01).

  [2] Jde o oblasti, kde jsou plány od roku 2015 nerealizovány bez ohledu na to kolik subjektů je zde předložilo. Nerealizace plánů je vztahována na geografické území ne na konkrétní investory. Proto je nutné doložit plán v tomto roce bez ohledu na to, zda jste plán v tomto území vykazovali již dříve nebo jej vykazujete poprvé.