Veřejná konzultace 3.10. – 3.12. 2019

MPO zahajuje

3. října 2019

 veřejnou konzultaci k navrhovanému rozsahu oblastí, ve kterých bude možné realizovat výstavbu sítí vysokorychlostního internetu s podporou z veřejných zdrojů.

Předmětem veřejné konzultace je také požadavek na doložení investičních záměrů v oblastech, kde nedošlo od roku 2015 do roku 2018 k deklarované plánované výstavbě sítí.

Veřejná konzultace bude otevřena pro podání připomínek, podnětů a požadovaných informací do

3. prosince 2019.

 

Dovolujeme si Vás informovat, že MPO dnem 3. října 2019 zahajuje veřejnou konzultaci k navrhovanému rozsahu oblastí (souboru základních sídelních jednotek – ZSJ), ve kterých bude možné realizovat výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu s podporou z veřejných zdrojů, v rámci připravovaného dalšího kola Výzvy „Vysokorychlostní internet“.

Výzva bude zaměřena na podporu výstavby a modernizaci sítí, s cílem zajištění vysokorychlostního přístupu k internetu s parametry definovanými v „Národním pánu rozvoje sítí nové generace“ pro sítě NGA, pro ty lokality (základní sídelní jednotky – ZSJ), kde dosud vysokorychlostní přístup k internetu v parametrech definovaných tímto plánem není a nebude v nejbližší budoucnosti dostupný.

Veřejná konzultace je organizována za účelem ochrany již existujících, nebo prokazatelně plánovaných investic výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu v jednotlivých oblastech (ZSJ).

Seznam lokalit vhodných pro podporu výstavby z veřejných zdrojů byl rozčleněn na dvě části. V první části je seznam ZSJ, včetně adresních míst, ve kterých není v současnosti zajištěn vysokorychlostní přístup k internetu, ani jej v nejbližších třech letech žádný komerční subjekt neplánuje v dostatečném rozsahu zajistit. Na přehledové mapě jsou tyto ZSJ označeny bílou barvou.  Seznam uvedených ZSJ je obsažen v samostatném souboru pojmenovaném „Neplánovaná realizace do roku 2021“.

V rámci této veřejné konzultace ověřte prosím, zda je podle Vašich údajů seznam sestaven správně a zda neobsahuje některá místa, ve kterých do roku 2021 připravujete realizaci Vašich investičních záměrů.

V druhé části jsou pak samostatně zahrnuty ZSJ, kde jsou dosud nepokryté, nebo nedostatečně pokryté a zároveň opakovaně deklarované jako plánované ZSJ pro výstavbu vysokorychlostních sítí přístupu k internetu. Podklady pro tuto část veřejné konzultace jsou založeny na vyhodnocení údajů ze sběru dat realizovaného ČTÚ k datu 31.12.2015 o současném a plánovaném pokrytí (do konce roku 2018) území ČR vysokorychlostními sítěmi umožňujícími přístup k internetu ve vztahu k informacím ze sběru dat ČTÚ o současném pokrytí území ČR k 31.12.2018.

Vzhledem k značnému rozsahu nerealizovaných plánů MPO rozhodlo do veřejné konzultace zařadit i seznam oblastí (ZSJ), ve kterých byly deklarovány v roce 2015 plány výstavby, které však do konce roku 2018 nebyly z jakýchkoli příčin realizovány. Seznam je obsažen v samostatném souboru pojmenovaném „Nerealizované výhledy do roku 2018“. Právě rozsah nerealizovaných plánů byl důvodem pro ověření a potvrzení jejich platnosti touto veřejnou konzultací.

Proto žádáme o doložení jejich realizovatelnosti takovým způsobem, který umožní deklarované záměry prokazatelně verifikovat.

Žádáme subjekty, které nadále připravují v těchto oblastech realizaci svých záměrů, o doložení realizovatelnosti jejich záměru. Jedná se o záměry v oblastech (ZSJ), které byly poprvé deklarovány k realizaci ve sběru dat organizovaném ČTÚ za rok 2015 a do konce roku 2018 se je z jakýchkoli důvodů nepodařilo realizovat.

Pro zajištění ochrany plánované investice je nezbytné doložit informace, které umožní záměr prokazatelně verifikovat a následně ověřovat průběh jeho realizace.

Doložení musí povinně obsahovat časový plán realizace investičního záměru v členění na jednotlivé prokazatelné milníky plnění plánu s tím, že dosažení alespoň prvního milníku musí být možné ověřit nejpozději do jednoho roku od ukončení této veřejné konzultace. Současně tyto subjekty žádáme, aby samy dokladovaly plnění jednotlivých jimi uvedených milníků formu zprávy předané MPO v časové návaznosti na jejich splnění.  Základní přehled příkladů možných způsobů doložení realizovatelnosti Vašich investičních záměrů je uveden v této veřejné konzultaci v záložce „Doložení realizovatelnosti plánů“.

Požadované informace předejte elektronicky nejpozději do uzavření této veřejné konzultace prostřednictvím  níže uvedené  webové aplikace.

V případě nedoložení požadovaných informací, nebo neplnění předaného harmonogramu realizace, bude oblast pro vypořádání veřejné konzultace označena jako Bílá v souladu s Pokyny kap. 3.2 odstavec 65 [1]

Jestliže při analýze podkladů zveřejněných v této veřejné konzultaci zjistíte, že seznam lokalit není úplný, nebo správný, či není v souladu s Vašimi záměry, podejte nám prosím o této skutečnosti informaci v rámci této veřejné konzultace.

Tato veřejná konzultace je otevřena do 3. prosince 2019. Subjekty, které chtějí podat své připomínky, podněty a výše uvedené požadované informace tak mohou učinit prostřednictvím webové aplikace, kterou naleznete na:

www.verejnakonzultace.cz

Výzva k předkládání projektů do třetího kola výzvy bude zveřejněna v návaznosti na vypořádání připomínek z této veřejné konzultace.

Za celý pracovní tým MPO, který se na přípravě této veřejné konzultace podílí, Vám přeje úspěšné podnikání v tomto oboru Mgr. Petr Filipi.

 


[1] SDĚLENÍ KOMISE Pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí (2013/C 25/01).