Pokyny

Pokyny k doložení realizovatelnosti investičních plánů

 

Základní přehled způsobů doložení realizovatelnosti investičních plánů

Vyhodnocením dříve předkládaných plánů výstavby sítí bylo zjištěno, že v mnoha základních sídelních jednotkách (ZSJ) se tyto plány nepodařilo realizovat. To znamená, že většina obyvatel žijících v dotčených ZSJ nezískala po několik let očekávaný vysokorychlostní přístup k internetu, protože se jej investičními aktivitami soukromoprávních subjektů bez přispění veřejných zdrojů nepodařilo zajistit.

Tím bylo ověřeno, že pouhé „vyjádření zájmu“ ze strany soukromého investora může vést v některých případech k prodlevě při budování vysokorychlostních sítí v cílové oblasti a někdy k této investici nemusí dojít vůbec. Uvedený postup ale současně vede k odložení možného veřejného zásahu.

Pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí (2013/C 25/01) umožňují výše uvedené stavy částečně eliminovat.

MPO jako orgán poskytující veřejnou podporu na zavádění vysokorychlostních sítí proto v souladu se zmíněnými pokyny, před odkladem veřejného zásahu, nyní vyžaduje od investora závazky, jejichž splněním může prokázat, že do konce roku 2025 je schopen realizovat svůj záměr a tím neohrozí podporu z veřejných zdrojů na zavádění vysokorychlostní sítě v dané oblasti.

Proto Vás žádáme o doložení realizovatelnosti Vašeho záměru, který směřuje do některé/některých ZSJ (Základních sídelních jednotek) uvedených v této veřejné konzultaci.

V návaznosti na doložení realizovatelnosti Vašeho záměru, podle dále uvedených požadavků, MPO vyjme takovouto oblast ze seznamu oblastí, v nichž je možné podporovat zavedení sítě.

Povinné informace související s doložením realizovatelnosti Vašich plánů

  • Časový plán realizace investičního záměru v členění na jednotlivé prokazatelné milníky plnění plánu s tím, že dosažení alespoň prvního milníku musí být možné ověřit nejpozději do jednoho roku od ukončení této veřejné konzultace.
  • Orientační rozpočet investičních záměrů/investičního záměru společně s doložením dostupnosti finančních prostředků potřebných k jejich realizaci.

Další vhodné informace související s doložením realizovatelnosti Vašich plánů

  • Veřejné prohlášení o realizaci plánované výstavby v předmětných lokalitách tak, aby bylo zjevné, kdy mohou jejich samosprávné orgány a jejich obyvatelé věrohodně očekávat nabídku služeb vysokorychlostního připojení k internetu.
    • Za veřejné prohlášení lze považovat uveřejnění plánu vybudovat vysokorychlostní síť přístupu k internetu na Vašich veřejně dostupných webových stránkách, na elektronické desce daných obcí, nebo obdobným způsobem. V prohlášení musí být uveden termín realizace a prohlášení musí být veřejně dostupné až do okamžiku realizace Vašich plánů.
  • Smlouvy, nebo výňatky ze smluv, včetně smluv o smlouvách budoucích na projektové práce potřebné k realizaci plánované výstavby v předmětných lokalitách, ze kterých budou patrné způsoby, rozsah a termíny jejich provedení.
  • Smlouvy, nebo výňatky ze smluv, včetně smlouvy o smlouvách budoucích, na umístění zařízení sítě elektronických komunikací na nemovitostech vlastníků v předmětných lokalitách, jakož i dohody o služebnostech, včetně smluv o smlouvách budoucích, ze kterých bude patrné, co je předmětem smlouvy a termín, do kdy bude smlouva podepsána (jde-li o smlouvu o smlouvě budoucí). Ze smluvní dokumentace musí být patrný rozsah závazku a termíny realizace předmětu finální smlouvy ve vazb50ě na uvedení sítě do komerčního provozu.
  • Jakékoli další smluvní podklady včetně objednávek materiálu, plateb za dodaný materiál, zařízení nebo dodavatelských prací, nebo výňatky z nich, které souvisejí s realizací investičních záměrů v daných oblastech v termínech uvedených v časovém plánu realizace investičního záměru.
  • Jakékoli další podklady, které dokládají postup příprav na realizaci a to včetně výňatků záznamů z jednání představitelů investora (například jednání o zajištění financování výstavby).

 

Pokud nebudou tyto informace podány a případné závazky verifikující realizovatelnost Vašich záměrů učiněny, nebo dílčí závazky v daných termínech podle předloženého časového harmonogramu splněny, může MPO, jako orgán poskytující veřejnou podporu rozhodnout, že bude pokračovat v plánech týkajících se poskytnutí veřejné podpory na výstavbu vysokorychlostních sítí přístupu k internetu v daných oblastech.