Návody a často kladené dotazy

Návody ke stažení:

Návodka k vyplnění žádosti o podporu v ISKP14+ pro žadatele k výzvě „Vybudování vysokokapacitního připojení I. výzva“ [soubor .pdf]

 

Návodné video k vyplnění přílohy č.8 dotačního titulu NPO

 

 


 

Mohu podat žádost o podporu i na adresní místa, která jsou součástí stále probíhajícího III. kola veřejné konzultace? Nemusím čekat na její ukončení a vypořádání?

Projekt můžete podat včetně adresních míst, která jsou předmětem III. kola VK ještě před jejím ukončením a vyhodnocením. Je však nutné počítat s tím, že tato adresní místa mohou být následně vyhodnocena jako nezpůsobilá k dotační podpoře a bude nutné projekt v rámci formálního hodnocení o tato adresní místa ponížit a upravit dle toho rozpočet.

 

Mohu upravit již podanou žádost o podporu a adresní místa, která byla součástí III. kola VK, si nově do projektu přidat?

Nikoliv, přidávání adresních míst a tím pádem navyšování rozpočtu v již podané žádosti není možné.

 

Co se stane s původním adresními místy, která byla označena jako způsobilá k podpoře v kategorii A (nepokrytá 30 Mbit/s) když jsou nyní součástí jedné ZSJ s adresními místy, která jsou ve III. kole VK a budou jí vyřazená?

Adresní místa kategorie A zůstanou stále jako způsobilá k pokrytí v dané intervenční oblasti za podmínek kategorie A.

 

Jakým způsobem musím pokrýt „kombinovanou“ ZSJ?

Pokud ZSJ kategorie A obsahuje i AM podléhající III. kolu VK (tedy AM pokrytá 30 Mbit/s, ale nepokrytá 100 Mbit/s) a žadatel si ji vybere k pokrytí včetně těchto AM, musí všechna vybraná AM pokrýt za podmínek kategorie B. Pokud chce ZSJ pokrývat mimo AM podléhající III. kolu VK, pokryje vybraná AM za podmínek kategorie A.

 

Jaká je maximální výše způsobilých výdajů na organizaci výběrového řízení, když VŘ organizuji pro více projektů a náklady se mi tak rozpočítávají mezi jednotlivé projekty?

Maximální výše ZV na organizaci jednoho VŘ je 150 tis. Kč, v případě zakázky nad 10 mil. Kč. Tato výše se nemění, ani když je jedno VŘ organizováno pro více projektů dohromady. Platí tedy, že když má žadatel např. podané dva projekty a společné VŘ v hodnotě 21 mil. Kč, výše způsobilých výdajů na organizaci tohoto VŘ je maximálně 150 tis. Kč a žadatel tuto částku poměrově rozpočítá a bude ke každému projektu nárokovat částku odpovídající hodnotě části zakázky pro realizaci daného projektu.

Např. žadatel vyhlásí jedno VŘ pro projekt A a B. Vysoutěžená cena zakázky je 21 mil. Kč, max. možné způsobilé výdaje na organizaci VŘ v tomto případě dle tab. 2 Příl. 1 výzvy činí 150 tis. Kč. Výdaje týkající se projektu A jsou ve výši 14 mil.  a pro projekt B za 7 mil. Kč. Podíl způsobilých výdajů pro projekt A je tedy 66 % a pro projekt B 34 % z vysoutěžené ceny zakázky a stejným procentem bude rozdělena maximální částka na organizaci VŘ. V tomto případě takto:

projekt A 150 tis. Kč * 0,66 = 99 tis. Kč

projekt B 150 tis. Kč * 0,34 = 51 tis. Kč

V rámci jednoho projektu je možné uskutečnit více VŘ za předpokladu, že se nejedná o účelové dělení zakázek. Pokud žadatel organizuje v rámci jednoho projektu tři VŘ, jedno v hodnotě 6 mil. Kč a další dvě za 12 a 15 mil. Kč, může si nárokovat 100 tis. Kč a 2x 150 tis. Kč. Dohromady si tedy v rámci jednoho projektu může žadatel nárokovat 400 tis. Kč za tři VŘ.

Více viz bod VI., Příloha 1 – Vymezení způsobilých výdajů.

 

Může jeden žadatel (s jedním IČ) podat více projektů do jedné intervenční oblasti?

Ano, může, ale pouze za předpokladu, že se projekty nepřekrývají v žádné ze ZSJ. Projekty jednoho žadatele musí představovat fyzicky oddělené části sítě a nesmí využívat podpořené prvky použité v jiném z projektů.

 

Patří do způsobilých výdajů také investice provedené mimo bílé oblasti, které však slouží pro poskytnutí vysokorychlostního připojení právě těchto bílých oblastí?

Ano, patří, pokud slouží pouze k připojení podporovaných oblastí (síť a prvky sítě vedoucí/nacházející se v nepodporované oblasti, ale sloužící pouze k připojení podporovaných „bílých“ oblastí – adresních míst dotčených projektem).

 

Co znamená indikátor „Objekty“, který je závazný a povinný k naplnění?

Indikátor „Objekty s nově zřízeným přístupem k sítím s velmi vysokou kapacitou“ znamená počet všech typů adresních míst (OBAM, SOCAM, OVMAM). Tento indikátor je povinný k výběru i k naplnění.

Indikátor „Obydlí s nově zřízeným přístupem k sítím s velmi vysokou kapacitou“ znamená počet přípojek, a to přípojek pouze v kategorii OBAM. Tento indikátor není povinný k naplnění, ale jeho výsledky je nutné vykazovat.

 

Jaký dokument je nutno doložit v okamžiku před podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace, když je pro realizaci projektu vyžadováno povolení záměru?

Žadatel musí doložit, že podal žádost o povolení záměru alespoň k jedné ze základních sídelních jednotek dotčených projektem.